خدمات سریع و قابل اعتماد برای تجارت شما!

خدمات ما

در این مارکتینگ بهترین و ارزانترین را از ما بخواهید .​​​​​​​

2023 May 04

14 اردیبهشت ۱۴۰۲

380.440

پلتس  مازوت 180cSt

دلار به ازای هر تن

پلتس نفتا

521.490

دلار به ازای هر تن

دلار به ازای هر متر مکعب

17  _  12

نرخ اجاره مخزن

000

ريال

دلار آزاد سلیمانیه

ریال

000

دلار آزاد هرات

000

ریال

دلار آزاد تهران

پنج شنبه