خدمات سریع و قابل اعتماد برای تجارت شما!

خدمات ما

در این مارکتینگ بهترین و ارزانترین را از ما بخواهید .​​​​​​​

​2022 May 5

15 اردیبهشت 1401​​​​​​​

712.59

پلتس  مازوت 180cSt

دلار به ازای هر تن

پلتس نفتا

905.25

دلار به ازای هر تن

دلار به ازای هر متر مکعب

15   _  7

نرخ اجاره مخزن

284,430

ريال

دلار آزاد سلیمانیه

ریال

274,000

دلار آزاد هرات

283,800

ریال

دلار آزاد تهران

پنج شنبه